KVALITA

Veškeré úsilí našich zaměstnanců zaměřujeme na kvalitní a včasné provedení prací při dodržování veškerých doporučených technologických postupů. Do svých produktů integrujeme služby našich dodavatelů, u kterých průběžně prověřujeme a hodnotíme kvalitu jejich produktů. Naše úsilí vyhovět oprávněným požadavkům zákazníků je podporováno účinnou a nezávislou kontrolou kvality ve všech fázích přípravy a realizace projektu.

Vedení společnosti Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. se s plnou zodpovědností hlásí k zabezpečování integrovanému systému řízení. Tento systém tvoří v naší společnosti systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001, systém řízení kvality svařování podle ČSN EN 3834-2, systém ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001 a systém bezpečné práce podle ČSN OHSAS 18001. Kvalitou všech vykonávaných činností a procesů chceme dlouhodobě zajistit svou konkurenceschopnost a prosperitu v zájmu zákazníků, pracovníků a vlastníků naší společnosti.

Zavazujeme se zvyšovat úroveň předvýrobních, výrobních a kontrolních činností a služeb tak, aby každý zaměstnanec přesně věděl, jak má vykonávat přidělenou činnost, znal příslušnou systémovou a technickou dokumentaci a plně odpovídal za kvalitu své práce. Využitím kontrolních, měřících zařízení a metod zajistit neustálou kontrolu průběhu výrobního procesu a v systému řízení kvality upřednostnit prevenci k zabránění vzniku nekvalitního výrobku.

Nezbytným standardem je pro nás trvalé zlepšování environmentálního profilu firmy a snížení pracovních rizik při rozvíjení našich činností. Zavazujeme se trvale zlepšovat ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů, předcházení znečištění životního prostředí, prosazovat a užívat realizační prostředky šetrné k životnímu prostředí, vyžadovat šetrný přístup k životnímu prostředí (ochranu životního prostředí) od svých subdodavatelů, předcházet znečištění životního prostředí při realizaci produktů a užití produktů.

Dále se zavazujeme zlepšovat bezpečnost práce na našich pracovištích, bezpečné užití našich služeb a zajišťovat a vyžadovat dodržování právních požadavků, kterým organizace podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a pracovním rizikům.

V rámci svých kompetencí se management spolu s pracovníky podílí na trvalém rozvoji integrovaného systému a plní povinnosti managementu při naplňování požadavků norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 3834-2, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám. Podporujeme a vyžadujeme aktivní účast zaměstnanců při tomto úsilí.

V Protivanově 1.3.2012

    Miloslav Vybíhal

                                                                                           jednatel společnosti

( podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 3834-2, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001)
Firma  Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.  se zabývá:
  • výstavba, údržba a rekonstrukce NTL, STL, VTL plynovodů včetně přípojek a ostatních plynárenských zařízení

  • provozování vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu

  • výstavba vodovodů, kanalizací a ČOV

  • výstavba parovodů a horkovodů

  • dodávky a rekonstrukce vodoinstalace, odpadů, vytápění

  • elektrické práce, servis plynových spotřebičů, výchozí a provozní revize elektro a plyn

  • odborné prohlídky komínů a kouřovodů

  • autorizované měření emisí malých spalovacích zdrojů do 200 kW

  •